دسته‌ها
گفتارها

درک سیستم‌ها

بیشتر ما تمایل به دیدن «عکس‌فوری» داریم، نه «تصویر بزرگ». بعضی هم برعکس تصویر بزرگ را بدون تصویر بلافصل در نظر می‌گیریم. «درک سیستم‌ها» در بهترین حالت خود نتیجه ترکیب «چشم پرنده» با «چشم کرم» است. پرنده در بالای سیستم پرواز می‌کند و کل سیستم را می‌بیند، در حالی که کرم با سر خود زمین را می‌کاود و محیط بلافصل را می‌بیند.

Being Better Better