دسته‌ها
گفتارها

نتیجه‌گرایی

هدف یک سیستم کاری است که انجام می‌دهد. به هیچ‌وجه نمی‌توان ادعا کرد که هدف سیستم انجام کاری است که مرتباً از انجام آن باز می‌ماند.

استافورد بیر