دسته‌ها
گفتارها

افراد یادگیرنده

سازمان‌های سرآمد آینده، سازمان‌هایی هستند که چگونگی استفاده از تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در تمام سطوح سازمان را کشف می‌کنند.

پیتر سنگه