دسته‌ها
گفتارها

تفکر کل‌نگر

وقتی پای صحبت هر دو طرف ماجرا بنشینید، به این نتیجه خواهید رسید که داستان بیش از دو طرف دارد.

فرانک تایگر