دسته‌ها
گفتارها

دوران گذار

ایده‌های پذیرفته شده دیگر کارایی ندارند و ایده‌های کارآمد هنوز پذیرفته نشده‌اند. این معضل زمانهٔ ماست.

استفورد بیر