دسته‌ها
گفتارها

سرمایه‌داری

به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تصور نابودی جهان برای ما آسان‌تر از تغییر سیستم اقتصادی‌مان شده است.

ایوان دارا